Navigācija
Your Cart

Noteikumi

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē www.reats.lv - SIA „Reats”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 42402003946, PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV42402003946, juridiskā adrese Bērzpils iela 42, Rēzekne, LV 4600. Šajos Noteikumos SIA``Reats`` jāsaprot arī kā Pārdevējs attiecībā uz precēm, kuras tas pārdod.

1.3. “Pircējs” –rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6. “Noteikumi” – līgumi un noteikumi, kas nosaka pircēja un pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību.

1.7. “Konts” – uz www.reats.lv lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē reats.lv, kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts (account), kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.8. “Privātuma politika” – SIA``Reats`` apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei izmantojot reats.lv. SIA``Reats`` privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.9. “Veikali” – SIA``Reats`` piederošais veikals, kura adrese: Bērzpils iela 42, Rēzekne, LV 4600.

1.10. “Līgums” – pārdošanas laikā noslēgts līgums starp pircēju un pārdevēju.

1.11. “Pasūtījums” – pircēja nopirkto preču/produktu saraksts.

2. Pircēja tiesības un pienākumi

2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus reats.lv.

2.2. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ ( ja dotā prece ir brāķēta) .

2.3. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, reats.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

2.4. Pircējam, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, SIA``Reats`` izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti reats.lv, Latvijas Republikas tiesību aktos.

2.5. No preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža Pircējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par saņemto preci. Pārdevējs nav atbildīgs par preces kvalitāti, ja tā pasliktinājusies Pircēja vainas dēļ. Ja precei veidojies defekts ne Pircēja ietekmes rezultātā, tad Pircējam ir tiesības atgriezt preci SIA``Reats``, atbilstoši Atteikuma tiesību noteikumiem.

2.6. Pircējam ir tiesības pirms preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas nepieņemt no Pardevēja preces, kam ir acīmredzami defekti un pieprasīt attiecīgās preces maiņu.

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi

3.1. SIA``Reats`` ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pēc pasūtījuma iesniegšanas, ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei vai ja Pricējs nav ievērojis kādu citu nosacījumu.

3.2. Pārdevējam ir tiesības bez atsevišķas Pircēja piekrišanas preces (grozā esošās pārdevēja preces) sadalīt atsevišķos pasūtījumos.

3.3. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami reats.lv sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.

3.4. Pārdevējs un SIA``Reats`` apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, reats.lv lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

3.5. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

3.6. Ja Pārdevējs, nespēj piegādāt Pircēja preces, tad apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, vai anulēt pasūtījumu.

3.7. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

3.8.Pārdevējs ir atbildīgs par preču kvalitāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.Nekvalitatīvu preču gadījumā tās tiek nomainītas ar kvalitatīvām precēm.

4. Līguma noslēgšana

Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad:

4.1. Pircējs izveido pasūtījumu e-veikalā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces/produktus, un nospiež pogu “Pasūtīt”.

4.2.pircējs iegādājas preci SIA``Reats`` veikalā, klātienē.

4.3. Pasūtot preces/produktus pa tālruni, pircējs sniedz visu nepieciešamo informāciju līguma noslēgšanai, noformē pasūtījumu un piegādi.

4.4.Pircējs saskaņā ar veikto pasūtījumu un pušu saskaņoto cenu pērk no Pārdevēja preces, ievērojot noteikumus.

5.Atteikuma tiesības

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā reats.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi: ja tiek iegādāta prece - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā; ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā, preces pēdējo partiju vai daļu.

Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Interneta veikalam reats.lv pēc pircēja pieprasījuma jānosūta uz Jūsu noradīto e-pasta adresi atteikuma veidlapa, kurā norādīts pārdevēja nosaukums, adrese un sniegts atteikuma tiesību apraksts.

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.

Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam reats.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jūsu veiktās iemaksaspar preci. Interneta veikals reats.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Atgriežot preci ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums - oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā.

Atgrieztajai prece ir jābūt visām tām pašām detaļām, kādas bija iepakojumā, pircējam saņemot preci

Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajā pantā.

6. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

6.1. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, maiņu, un/vai kompensāciju, ja precēm ir radies defekts vai tās neatbilst aprakstam.

6.2. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras nosaka likums, ja viņi iegādājas sliktas kvalitātes preces vai pakalpojumus.

6.3. Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci , tad tā tiek atgriezta vai aizstāt ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs.